Hỏi Đáp

Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:7 và 9 : 6 : 1

9 6 1 là tương tác gì

Tương tác cộng tính ở 9: 7 Ví dụ: thí nghiệm của bateson và punnett về sự di truyền màu hoa ở hạt đậu ngọt (lathyrus odoratus). Từ phép lai giữa hai giống cây thuần chủng hoa trắng khác nhau, cặp cây này thu được f1 gồm các phép lai đều có cây hoa tím. Khi cho các cây f1 tự thụ phấn ở f2, thu được 382 cây hoa tím và 269 cây hoa trắng, kết quả gần đúng với tỉ lệ 9: 7.

Giải thích: Từ những luận cứ trên, ta dễ dàng nhận thấy kiểu hình hoa đỏ tía là kết quả của sự tương tác bổ sung giữa hai gen trội không alen phân li độc lập. Trước khi giải thích cơ sở di truyền sinh hóa của kiểu hình, trước hết chúng ta quy ước và xác thực kết quả thí nghiệm trên.

Quy ước:

c-p-: hoa tím (do bổ sung gen trội c và p)

c-pp, ccp-, ccpp: hoa trắng (do mất 2 gen trội)

Xem Thêm : Review siro trị ho Zarbees Naturals Childrens Cough Syrup của Mỹ

Xác thực:

giống hoa trắng ptc 1 (ccpp) × giống hoa trắng 2 (ccpp)

f1 hoa tím (ccpp)

f1 × f1 = ccpp × ccpp = (cc × cc) (pp × pp)

→ f2 = (3c-: 1cc) (3p-: 1pp) = 9 c-p-: (3 c-pp + 3 ccp- + 1 ccpp)

= 9 rượu vang đỏ: 7 rượu vang trắng

Xem Thêm : Miếng dán tan mỡ bụng có tốt không? – Lời khuyên từ bác sĩ AndyV

Bây giờ chúng ta hãy cố gắng giải thích cơ sở sinh hóa của kiểu hình. Sự hình thành màu hoa đậu ngọt là kết quả của quá trình tổng hợp một hợp chất gọi là anthocyanin; nó xảy ra thông qua một chuỗi trao đổi chất được xúc tác bởi enzyme sản phẩm gen. Nếu bất kỳ bước nào trong quá trình tổng hợp này bị gián đoạn do thiếu enzym hoạt động, sẽ không có sự hình thành màu sắc nào xảy ra. Mặc dù các chi tiết cụ thể của quá trình tổng hợp màu hạt đậu ngọt vẫn chưa được biết đến, nhưng chúng có thể được minh họa bằng mô hình chung thể hiện trong Hình 2.7.

Kiểu gen chứa c Kiểu gen chứa p

Enzyme (c) Enzyme (p)

tiền chất → chất trung gian → anthocyanin

Hình 2.7 Mối quan hệ giữa gen trội c và p trong sự hình thành anthocyanin của hạt đậu ngọt.

Đối với kiểu gen chứa cả gen trội c và p (c-p-), có tất cả các enzym cần thiết để sản xuất anthocyanin, do đó hoa có màu đỏ rượu vang. Đồng thời, kiểu gen chứa cc (ccp- hoặc ccpp), và enzym đầu tiên hoặc không được tạo ra hoặc không hoạt động, kết quả là phản ứng trung gian không thể thực hiện được. Tương tự, đối với kiểu gen chứa pp (c-pp hoặc ccpp), phản ứng thứ hai để chuyển chất trung gian thành anthocyanin dừng lại vì thiếu enzym tương ứng. Nói cách khác, nếu kiểu gen mang một cặp alen cc hoặc pp thì con đường tổng hợp bị gián đoạn, không tạo ra sắc tố và kết quả là hoa trắng.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button