Hỏi Đáp

Nhận thức về xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế ở nước ta hiện nay

Xã hội hóa giáo dục và y tế, sức khỏe là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc huy động các nguồn lực xã hội đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên, trên thực tế lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, một trong những nguyên nhân cơ bản và quan trọng là ý thức XHH chưa thống nhất, minh bạch ở các cấp, các ngành, lĩnh vực XHH. toàn xã hội.

Cho đến nay, ở nước ta còn nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về khái niệm xã hội hóa. Về cơ bản, xã hội hóa có hai ý nghĩa chính.

Bạn đang xem: Chính sách xã hội hóa là gì

Thứ nhất, xã hội hóa được định nghĩa là “tạo mặt bằng chung cho xã hội”. Quan niệm này xuất phát từ lịch sử phát triển nền sản xuất của loài người, xã hội hóa là quá trình chuyển từ nền sản xuất cá thể, tư nhân sang nền sản xuất công cộng, đại chúng. Cũng từ đó, theo nghĩa gốc tiếng Anh, “xã hội hóa” thường được dùng với các nghĩa như “tập thể hóa”, “đặt dưới chế độ cộng đồng”, “nhân danh xã hội quản lý hoặc kiểm soát (của nhà nước)”. … Đó là thứ được xã hội hóa và phải được chính phủ cung cấp miễn phí. Ví dụ: “y tế xã hội hóa” hoặc “y học xã hội hóa” đề cập đến các dịch vụ y tế do chính phủ cung cấp miễn phí cho người dân.

Thứ hai, xã hội hóa được dùng để chỉ sự gia tăng sự chú ý, quan tâm và tham gia rộng rãi của xã hội (cá nhân, nhóm, tổ chức, cộng đồng…) về vật chất, vật chất cũng như sự tham gia về mặt tinh thần vào một số hoạt động mà trước đây chỉ được thực hiện bởi Được thực hiện bởi một đơn vị, bộ phận, chức năng nhất định; là kim chỉ nam hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội từ vi mô đến vĩ mô nhằm phát huy nội lực, huy động cộng đồng, huy động vốn xã hội từ nhân dân, theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo đó, nội dung xã hội hóa giáo dục có thể được hiểu là: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân; Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển giáo dục; đa dạng hóa các loại hình trường lớp, loại hình giáo dục; cá nhân tham gia phát triển giáo dục, mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm quan tâm đến giáo dục.

Xem thêm: Sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, năm cuối tiếng Anh là gì ?

Theo cách tiếp cận này, nhiều ý kiến ​​cho rằng “xã hội hóa giáo dục có nghĩa là nhà nước phải tạo không gian xã hội, pháp lý và chính trị để hình thành một nền giáo dục trong đó mọi người có quyền đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, tranh chất lượng giáo dục, tức là giáo dục phải thuộc về xã hội”(4) hay nói cách khác: “Xã hội hóa giáo dục trước hết phải là xã hội hóa không gian và quyền lợi của mọi thành viên trong xã hội tham gia vào giáo dục, quản lý nhà trường. thiết kế chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục”. Đồng thời, “XHHGD không có nghĩa là Nhà nước chuyển giao hay phó mặc trách nhiệm hiến định cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia vào giáo dục”. để mọi người đều có thể đi học, mọi người Các cá nhân đều bình đẳng về các điều kiện để được hưởng các cơ hội sống như nhau. “

Như vậy, khái niệm xã hội hóa giáo dục và y tế có thể hiểu là một quá trình huy động các hình thức khác nhau của các chủ thể xã hội và sự tham gia của cộng đồng, đồng thời tăng cường vai trò của nhà nước đối với giáo dục và y tế, nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng các đối tượng được hưởng lợi, và góp phần thực hiện Đóng góp cho công bằng xã hội bằng cách đóng góp và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục và y tế.

Những phân tích trên cho thấy khái niệm xã hội hóa trong giáo dục, y tế ở Việt Nam có ý nghĩa khác so với khái niệm “xã hội hóa/xã hội hóa” ở các nước phương Tây. “XHHGD Việt Nam là một phương pháp, một phương pháp dùng để giải quyết những vấn đề cụ thể đặc thù của giáo dục Việt Nam”. Giáo dục và y tế ở Việt Nam là những dịch vụ xã hội được Nhà nước bảo đảm toàn bộ, giữ vai trò tổ chức cung ứng duy nhất trong quá trình thực hiện mô hình quản lý kinh tế – xã hội khá dài. Quá trình đổi mới bắt đầu và đất nước chuyển đổi sang cơ chế kinh tế đa ngành, nơi các dịch vụ xã hội này có thể được xã hội hóa, nghĩa là có sự tham gia của các tổ chức xã hội và tư nhân. Điều này khác với các nước phương Tây nơi giáo dục tư nhân và chăm sóc y tế lần đầu tiên xuất hiện, sau đó các tổ chức quốc gia được hình thành. Với nội hàm như vậy, có ý kiến ​​cho rằng khi dịch từ “xã hội hóa” sang tiếng nước ngoài, chẳng hạn như tiếng Pháp, thì phải dịch thành “huy động”, tức là khuyến khích, thu hút chứ không thể dịch thành “ huy động”. Xã hội hóa”.

Xem thêm: Da đầu bị gàu là thiếu chất gì và biện pháp điều trị dứt điểm gàu – iCare Pharma

Thực tế ở nước ta hiện nay, một số nhà nghiên cứu xuất phát từ khái niệm xã hội hóa theo nghĩa thứ nhất và không tán thành, thậm chí phản đối việc sử dụng xã hội hóa theo nghĩa thứ hai. Thứ hai, “trong xã hội học, xã hội hóa khác với nghĩa ‘xã hội hóa’ bị hiểu sai trong văn học nói chung. Thực chất ‘xã hội hóa’ trong truyền thông đại chúng có nghĩa là ‘tư nhân hóa’; đó là sự đánh tráo khái niệm, không dám gọi bằng tên riêng của họ” (9). Hoặc một trường hợp khác là căn cứ vào nghĩa gốc của từ “XHH”, và căn cứ vào một số sai lệch, xuyên tạc, trục lợi trong quá trình cung cấp các dịch vụ xã hội dưới danh nghĩa XHH, cho rằng “XHH ở Việt Nam” đang trở thành more and more Được sử dụng một cách lỏng lẻo theo nghĩa ngược lại – theo nghĩa đặt gánh nặng kinh tế lên người dân và giao cho khu vực tư nhân lo liệu.” Có một số lĩnh vực mà nhà nước có nghĩa vụ phải điều tiết, đặc biệt là giáo dục và đào tạo “.

Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền kinh tế bước đầu phát triển nhưng nhiều vấn đề xã hội, trong đó có giáo dục, y tế đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết cấp bách. Trước thực trạng đó, đảng và nhà nước đã có nhiều cam kết, chính sách lớn nhằm phát triển giáo dục và y tế, một trong những cam kết đó là xã hội hóa hoạt động giáo dục và y tế.

Mặc dù khái niệm xã hội hóa chưa được sử dụng nhưng chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 do Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua đã đề xuất ý tưởng khai thác mọi tiềm năng của xã hội. Toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 04-nq/hntw (số vii) ngày 14 tháng 01 năm 1993 chính thức đề ra chủ trương “đa dạng hóa các loại hình đào tạo”, “chăm sóc sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của toàn xã hội”, phương châm “sự đất nước” và những nỗ lực chung của nhân dân”, một tổ chức y tế và y tế đa dạng với chăm sóc sức khỏe quốc gia là cơ quan chính, phát huy đầy đủ tiềm lực trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và IX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục làm rõ hơn chủ trương xã hội hóa giáo dục và y tế: xã hội hóa giáo dục là huy động sức mạnh giáo dục của toàn xã hội, huy động sức mạnh của nhân dân. các tầng lớp nhân dân, xây dựng nền giáo dục quốc dân do nhà nước quản lý; chính sách xã hội Việc thực hiện theo tinh thần xã hội hóa, đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực của quần chúng nhân dân, các đoàn thể nhân dân tham gia. các tổ chức xã hội.

Nghị quyết X khẳng định đất nước tiếp tục tăng cường các nguồn lực, tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế… đồng thời tăng cường trí lực và vật lực. Chất lượng của con người và của toàn xã hội, để cùng đất nước giải quyết các vấn đề xã hội và chăm lo phát triển các dịch vụ công.

Xem thêm: [Tư vấn] Thiết kế website là làm gì? Những điều cần biết về thiết kế web

Dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng liên tục đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo, trên ba phương diện: huy động các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích hoạt động học tập và đào tạo cán bộ , xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người học tập suốt đời, tăng đầu tư quốc gia đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế.

Theo Đảng, các cơ quan nhà nước đã ban hành các chủ trương, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế. Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng, chính sách xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa đã xác định rõ nội dung xã hội hóa. Như vậy, “xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa là huy động, tổ chức nhân dân và toàn xã hội tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, từng bước nâng cao mức hưởng thụ giáo dục, chăm sóc y tế, văn hóa và phát triển thể chất và tinh thần. Con người. Xã hội Toàn cầu hóa là xây dựng cộng đồng, và mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội có trách nhiệm tạo ra và cải thiện môi trường kinh tế và xã hội lành mạnh và lành mạnh cho giáo dục, chăm sóc y tế và các hoạt động văn hóa ở mỗi quốc gia, ở cấp địa phương, đây là trách nhiệm của cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ở địa phương và của từng công dân…

Nghị quyết số 05/nq-cp ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, đưa ra quan điểm, phương hướng phát triển xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… cũng như các giải pháp, cơ chế chính sách chủ yếu. Định hướng chủ yếu đẩy mạnh xã hội hóa được xác định như sau: 1) Đổi mới cơ chế chính sách quốc gia và đổi mới cơ cấu đầu tư; 2) Chuyển đổi các tổ chức công lập hoạt động theo cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ; 3) Phát triển mạnh hai loại hình trường tư thục và trường tư thục Trường ngoài công lập 4) Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Nội dung cơ bản của xã hội hóa giáo dục và hoạt động y tế ở nước tôi là:

Xem thêm: AccessTrade – Review Cách Kiếm Tiền Online Trên AccessTrade

Trước hết, xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế là huy động, phát triển các nguồn lực của xã hội để cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe dưới nhiều hình thức; vận động toàn dân quan tâm đến thế hệ trẻ, tạo một xã hội lành mạnh. môi trường giáo dục, nề nếp phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường… đồng thời tạo điều kiện mở rộng các dịch vụ giáo dục, y tế cho các đối tượng, nhất là đối tượng chính sách và người nghèo, đồng thời góp phần bảo đảm công bằng xã hội về đóng góp và tiếp cận với giáo dục, đào tạo và dịch vụ, và chăm sóc sức khỏe đóng góp.

Từ góc độ phát triển và phát huy nguồn lực, hoạt động xã hội hóa giáo dục, y tế nhằm đánh thức và huy động tiềm năng nhân lực, vật lực, tài chính của xã hội, xác lập trách nhiệm đóng góp, chi trả của cộng đồng cho giáo dục, y tế. dịch vụ; cho học sinh tiểu học, sinh viên, thất nghiệp, nghèo đói… Lập quỹ khuyến học, hỗ trợ học phí và các khoản khác, quỹ hỗ trợ viện phí, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các đối tác nước ngoài và các tổ chức quốc tế…

Xem thêm: Cây trinh nữ hoàng cung có tác dụng gì? 7 Cách trị bệnh – Bác sĩ Lê Phương Tuấn

Dưới góc độ người thụ hưởng dịch vụ, xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế phải tạo điều kiện để họ tham gia quản lý hoạt động giáo dục, y tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Các quy định, chính sách và giám sát cung cấp và lựa chọn các dịch vụ giáo dục và y tế để tạo ra nguồn lực có chất lượng trí tuệ, kỹ năng và sức khỏe đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Dưới góc độ người trực tiếp cung cấp dịch vụ, bảo đảm về mặt pháp lý quyền tự do giáo dục, đào tạo và hoạt động nghề nghiệp của nhân viên y tế; phát huy mọi khả năng sáng tạo, cung cấp dịch vụ dưới nhiều hình thức công lập, ngoài công lập, chính thức, không chính quy, bổ túc, tại chỗ, từ xa… (giáo dục, đào tạo); quốc gia, tập thể, lấy con người làm trung tâm, tư nhân… (về chăm sóc sức khỏe), giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú và ngày càng tăng của người.

Thứ hai, xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế đồng thời tăng cường vai trò của nhà nước trong việc bảo đảm tổ chức và cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân tốt hơn. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế là lối thoát cho sự phát triển giáo dục, y tế của Đảng và đất nước trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, chứ không chỉ đơn thuần là tăng mức đóng góp. Giảm gánh nặng ngân sách của nhà nước hoặc hạn chế vai trò của nhà nước.

Dưới góc độ vai trò, đặc điểm của dịch vụ giáo dục, y tế, nhà nước không chỉ có trách nhiệm ban hành cơ chế, chính sách, quy định tiêu chuẩn, định mức, chất lượng, giá, phí… dịch vụ giáo dục, y tế mà còn phải bảo đảm phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh và các dịch vụ giáo dục, y tế cơ bản khác đáp ứng nhu cầu cơ bản của xã hội. Vì vậy, xã hội hóa giáo dục, y tế đòi hỏi phải phát huy, phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, đồng thời tiếp tục tăng và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế; tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của các cơ sở nhà nước để khắc phục tình trạng này. những hạn chế, mặt yếu kém, tiêu cực của giáo dục, y tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế đáp ứng nhu cầu của mọi bộ phận dân cư.

Thứ ba, đẩy mạnh và phát triển xã hội hóa giáo dục, y tế phải gắn với đổi mới cơ chế, chính sách quản lý giáo dục, y tế để tạo không gian chính trị, pháp lý, xã hội cho giáo dục, y tế phát triển lành mạnh. Đổi mới mục tiêu, phương thức, cơ cấu và nguồn vốn đầu tư của nhà nước theo hướng tập trung cho các mục tiêu ưu tiên, kế hoạch quốc gia; hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trên cơ sở cập nhật chế độ miễn giảm học phí, ưu đãi đối tượng chính sách, hộ nghèo giảm nhẹ, Phát triển theo hướng công khai, hợp lý, giao trực tiếp.

Thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục, y tế công lập từ cơ chế hành chính bao cấp, không hoạt động sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự bảo đảm kinh phí hoặc tư nhân; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư trong phát triển các cơ sở dịch vụ giáo dục, y tế; Tạo điều kiện để hình thành và phát triển các cơ sở giáo dục, y tế tư nhân về quy mô và chất lượng. Thiết lập cơ chế để đối tượng sử dụng dịch vụ lựa chọn đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ. Xác định hệ thống tiêu chuẩn, quy cách chất lượng, khoảng giá, phí,… của dịch vụ. Rà soát các định mức kinh tế – kỹ thuật, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực giáo dục, y tế… làm cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ và đảm nhận các nghĩa vụ của mình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan nhà nước, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, bảo đảm số lượng và chất lượng các dịch vụ giáo dục, y tế cho nhân dân. Nghiên cứu ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, nhất là các hội nghề nghiệp, tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội… Các chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển giáo dục, y tế của đất nước. Đồng thời, khuyến khích các cá nhân, tổ chức xã hội tham gia giám sát các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục và y tế.

Xem thêm: Mạng cục bộ là gì? Trọn bộ thông tin chi tiết từ A – Z

Related Articles

Back to top button