Hỏi Đáp

Tâm lý nhóm và tập thể – VOER

Hiện tượng áp lực nhóm là gì

Khái niệm tập thể

Tập thể là một tập thể được tổ chức chặt chẽ hợp pháp, độc lập, hoạt động vì mục đích nhất định, phục vụ lợi ích của tập thể vì sự tiến bộ của xã hội. Tập thể tồn tại trong một khu vực trong một khoảng thời gian do xã hội xác định.

Các giai đoạn phát triển của nhóm:

Xem Thêm : Ý nghĩa của từ thông là gì?

Giai đoạn 1: Tập thể mới bắt đầu hình thành. Trong giai đoạn này, các thành viên còn giữ nhiều công việc riêng, chưa có sự đồng bộ và phối hợp với nhau, ai cũng quen mặt nhau, trong nhóm ai cũng không biết mặt, đến cả trưởng nhóm cũng không biết mặt. của cấp dưới. Trong tập thể có sự cạnh tranh để xác định người lãnh đạo của mỗi nhóm.

Giai đoạn 2: Sự tan rã của cấu trúc tập thể. Trong giai đoạn này, một số thành viên có ý thức thành lập nhóm cốt lõi để hỗ trợ cho quản trị viên, một số thành viên thụ động hơn nhưng cảm thấy tốt hơn và một số cảm thấy tiêu cực. Hoạt động tập thể nhìn chung thiếu đoàn kết, tự giác.

Giai đoạn 3: Tập thể được hình thành đầy đủ. Trong giai đoạn này, nhóm có bầu không khí tâm lý xã hội tốt, các thành viên trong nhóm đoàn kết, hợp tác, có ý thức kỷ luật, tự giác cao.

Xem Thêm : Chuyện đặt tên trong gia đình ông Lý Quang Diệu

Tên nhóm để phát triển các phần tử:

Một nhóm được coi là phát triển tốt khi:

Cán bộ quản lý xây dựng nền nếp chính quy chặt chẽ, phân công, ban hành nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; chọn cán bộ, trọng dụng người tốt, gắn phân công trách nhiệm với giáo dục, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời; xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên nghiệp, tin cậy ; Mỗi cá nhân, tập thể đều có tác động giáo dục khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của tập thể, đơn vị mình.

Các thành viên trong nhóm cảm thấy có ý kiến ​​tập thể lành mạnh; có tình cảm tập thể – tức là có sự hài hòa giữa tình cảm và ý chí; có tư duy tập thể; họ học hỏi lẫn nhau về tác phong làm việc và hành vi tốt trong nhóm; họ khẳng định nhau trong nhóm và giúp nhau khắc phục khuyết điểm; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của từng thành viên trong nhóm; thỏa thuận về mục tiêu chung giữa nhóm chính thức và không chính thức; ứng xử văn hóa trong giao lưu.

Nguồn: https://playboystore.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button